استامی پراید – 20 % (اس – پی)

Acetamiprid 20% SP

مشخصات

بسته بندی فویل 250 گرمی
سمیت (LD50) برای پستانداران 217 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: علیه مینوز لکه گرد سیب/ پسیل پسته/ کرم سیب