اپوکسی کونازول کاوش – 5/12 % (اس – سی)

Epoxiconazole 12.5% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: سفيدك سطحى چغندر