اکسی فلورفن کاوش – 24 % (امولسیون)

Oxyfluorfen 24% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های نازک برگ و پهن برگ پیاز