اگزادیازون کاوش – 12 % (امولسیون)

Oxadiazon 12% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 5/0 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علیه علف های هرز مزارع برنج/ علیه علف های هرز گل رنگ، گندم خودرو، گل عروس، ناخنک، آروتیس، جنگلو، خاکشیر هفت بند، درشتوک، فرمیون، ترشک، شیرخشت