ایوکسینیل کاوش – 5/22 % (امولسیون)

Ioxynil 22.5% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 332-165 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علیه علف های هرز پهن برگ مزارع پیاز