بروموپروپیلات کاوش – 25 % (امولسیون)

Bromopropylate 25% EC

مشخصات

بسته بندی کتابی فلزی 1 لیتری، کـوئکـس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کنه تارعنکبوتی چغندر قند/ کنه زرد شرقی و کنه قرمز مرکبات