بنتازون کاوش – 48 % (اس – ال)

Bentazone-Sodium 48% SL

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن ا لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام در زراعت برنج/ علف های هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام در زراعت سویا/ علف های هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام در زراعت یونجه و شبدر