بوتاکلر کاوش – 60 % (امولسیون)

Butachlor 60% EC

مشخصات

بسته بندی پت 5/0 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 2000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهن برگ ها در زراعت برنج، قبل از رویش در مزرعه و خزانه برنج