تبوکونازول کاوش – 25 % (ئی – دبلیو)

Tebuconazole 25% EW

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران نر 4000 و پستانداران ماده 1700 میلـی گرم بر کیلوگـرم
موارد ثبت: زنگ زرد گندم