تبوکونازول کاوش – 6 % (اف – اس)

Tebuconazole 6% FS

مشخصات

بسته بندی کوئکس ا لیتری، گالن 5 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران نر 4000 و پستانداران ماده 1700 میلـی گرم بر کیلوگـرم
موارد ثبت: سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم