تری بنورون متیل – 75 % (دی – اف)

Tribenuron-methyl 75% DF

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 50 گرمی
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علیه علف های هرز پهن برگ مزارع گندم