تری دمورف کاوش – 75 % (امولسیون)

Tridemorph 75% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 480 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: سفیدک حقیقی چغندر قند