تری سیکلازول – 75 % (پودر وتابل)

Tricyclazole 75% WP

مشخصات

بسته بندی فویل 5/0 کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 314 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: بلاسـت برنـج