تری فلورالین کاوش – 48 % (امولسیون)

Trifluralin 48% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف هـای هـرز پنبه/ علف های هرز چغندر/ علف های هرز آفتابگردان و سویا