توفوردی + ام سی پی آ کاوش – 5/67 % (اس – ال)

2.4D + MCPA 67.5% SL

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1160-700 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز پهن برگ گندم و جو