تیوبنکارب کاوش – 50 % (امولسیون)

Thiobencarb 50% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 5/0 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران نر 1033 و پستـانـداران مــاده 1130 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز برنج