تیوفانات متیل – 75 % (پودر وتابل)

Tricyclazole 75% WP

مشخصات

بسته بندی فویل 5/0 کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 6640 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: لکه سیاه سیب و گلابی، لکه سفید گلابی، پوسیدگی قهوه ای هلـو، سفیدک درختان میوه و سیاهک گندم