دیفنوکونازول کاوش – 3 % (اف – اس)

Difenoconazole 3% FS

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1453 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: سیاهک پنهان و پاکـوتـاه گـنـدم