دیکلوفوپ متیل کاوش – 36 % (امولسیون)

Diclofop Methyl 36% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 693-481 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز کشیده برگ در گندم و جو