سایپرمترین – 10 % (امولسیون)

Cypermethrin 10% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 25/0 و 1/0 لیتری، کتابی فلـزی 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 4150-250 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت انواع سـوسک، مـوریانه، سایر حشرات/ درون فاضلاب