سایپرمترین – 10 % (سوسپانسیون بی بو )

Cypermethrin 10% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 25/0 و 1/0 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 4150-250 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت انواع سوسک، مـوریانه، ســایـر حشرات/ درون فاضلاب