ستوکسیدیم کاوش – 5/12 % (او – ای – سی)

Sethoxydiom 12.5% OEC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران نـر 3200 و پستانداران ماده 2676 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز کشیده برگ (سوروف) چغندر/ علف های هرز کشیده برگ در پیاز