سنکـو کیمیا (متری بوزین) – 48 % (اس – سی)

Senko Kimia 48% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران نر 510 و پستانداران ماده 322 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت اغلب پهن برگ ها، تعدادی از کشیده برگ ها در سیب زمینی