فـوسـکا (کلرپیریفوس) – 8/40 % (ای – دبلیو)

Foska 40.8% EW

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 163-135 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: شپشک هـای درختـان میـوه سـردسیـری/ سپردار و شپشک های مرکبات/ مینوز برگ سویا