فلوتریافول کاوش – 5/12 % (اس – سی)

Flutriafol 12.5% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1480-1140 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: زنگ زرد گنـدم