فنازاکوئین کاوش – 20 % (اس – سی)

Fenazaquin 20% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 25/0لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 134 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کنه قرمز اروپایی سیب