فنوکساپروپ پی اتیل کاوش – 5/7 % (ئی – دبلیو)

Fenoxaprop-p-ethyl 7.5% EW

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 4000-3150 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز کشیده در مزارع گندم و جو