فنیتروتیون کاوش – 50 % (امولسیون)

Fenitrothion 50% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1700 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: سن های زیان آور غلات/ ملخ ایتالیایی، صحرایی، مراکشی، تورانی، بربری و بومی قـم غلات/ کرم ساقه خوار برنج/ سن های ناقل نماتوسپورادر پسته، سن قرمز، سن درختی و سوسک سرشاخه خوار در پسته/ ملخ آسیایی در نیشکر