فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت کاوش – 4/27 % (امولسیون)

Phenmedipham + Desmedipham + ethofomesate

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 274 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز پهن برگ چغندرقند