فن والریت کاوش – 20 % (امولسیون)

Fenvalerate 20% EC

مشخصات

بسته بندی کتابی فلزی 1 لـیتـری، کوئکس 1/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 451 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: پرودینای چغندر قند/ مینوز لکه گرد درختان میوه