فن پروپاترین کاوش – 10 % (امولسیون)

Fenpropathrin 10% EC

مشخصات

بسته بندی کتابی فلزی 1 لیتری، کـوئکس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 6/70 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری