فوزالون کاوش – 35 % (امولسیون)

Phosalone 35% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 120 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کک سرخرطومی، خرطوم کوتاه کارادرینا چغنـدر/ کـرم سیب، بـه، آلـو، پسیل گلابی، زنبـور گلابی و گوجه/ زنجرک به، کرم خوشه خوار درخت مو/ پسیل و پروانه چوب خوار پسته/ کرم هلیوتیس، ساقه خوار اروپایی و برگ خوار ذرت/ سرخرطومی یونجه/ کارادرینا و کـرم غلاف خوار سـویا