لینورون کاوش – 45 % (اس – سی)

Linuron 45% SC

مشخصات

بسته بندی پی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 4000-1500 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ نخود دیم/ علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ عدس دیم