مانکوزب – 80 % (پودر وتابل)

Mancozeb 80% WP

مشخصات

بسته بندی فویل 5/0 و 1 کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت لکه آجری بادام/ کنه نقره ای مرکبات/ سفیدک داخلی یونجه/ برق زدگی نخود/ سفیدک دروغی توتون/ زنگ میخک/ سیاهک پنهان گندم