متام سدیم کاوش – 7/32 % (اس – ال)

Metam Sodium 32.7% SL

مشخصات

بسته بندی گالن 20 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1700 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علیه نماتدهای سبزی ها و جالیز، سیب زمینی، چعندر قند، یونجه، انار، توت، انجیر و پسته