مولینت کاوش – 71 % (امولسیون)

Molinate 71% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران نر 369 و پستانداران ماده 450 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت سوروف برنج