نیکوسولفورون کاوش – 4 % (اس – سی)

Nicosulfuron 4% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز کشیده برگ مزارع ذرت