هالوکسی فوپ آرمتیل کاوش – 8/10 % (امولسیون)

Haloxyfop-Rmethyl easter 10.8% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 5/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستـانداران نر 300 و پستانداران ماده 623 میلـی گرم بر کیلوگـرم
موارد ثبت علف های باریک برگ در چغندر/ علف های باریک برگ پیاز/ علف های هرز باریک برگ در کلزا