هگزافلومورن کاوش – 10 % (امولسیون)

Hexaflumuron 10% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 5/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: پسیل و پروانه چوبخوار پسته/ پروانه مینوز مرکبات