هگزاکونازول کاوش – 5 % (اس – سی)

Hexaconazole 5% SC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 25/0 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 2189-6071 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت سفیدک سطحی انگور