پاراکوات کاوش – 20 % (اس – ال)

Paraquat 20% SL

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 1 لیتری و گالن 5 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 157-129 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز درختان میوه دانه دار و هسته دار و مرکبات/ علف های هرز نیشکر/ علف های هرز سیب زمینی/ سس یونجه و شبدر