پروپیکونازول کاوش – 25 % (امولسیون)

Propiconazole 25% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 5/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 1517 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: شیت بلایت برنج/ زنگ گندم/ فوزاریوم خوشه گندم