پنکونازول کاوش – 20 % (ئی – دبلیو)

Penconazole 20% EW

توضیحات


مشخصات

بسته بندی کوئکس 1/0 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 2125 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: سفیدک سطحی انگور