پیری پروکسی فن کاوش – 10 % (امولسیون)

Pyriproxyfen 10% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 5/0 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000<= میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: شپشک‌ قهوه ای مرکبات/ عسلك پنبه