کاربندازیم – 50 % (دبلیو – پی)

Carbendazim 50% WP

مشخصات

بسته بندی فویل ا کیلویی
سمیت (LD50) برای پستانداران 6400 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو