کاربوکسین تیرام کاوش – 40 % (اف – اس)

Carboxin Thiram 40% FS

مشخصات

بسته بندی کـوئکـس ا لیتـری، گالن 5 و 20 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 2600 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: علیه سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو/ لکه قهوه ای و پوسیدگی طوقه و ریشه برنج/ کنه قهوه ای جو/ مرگ گیاهچه پنبه/ مرگ گیاهچه چغندر/ سیاهک پنهان ذرت خوشه ای/ پوسیدگی برفی گندم/ خوشه ذرت