کروزاکسیم متیل – 50 % (دبلیو – جی)

Kresoxim Methyl 50% WG

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 200 گرمی
سمیت (LD50) برای پستانداران 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت سفیدک سطحی و لکه سیـاه سیب/ سفیدک پودری کدوئیان