کـارویـن – 53 % (اس – سی)

Karvin (Thiodicarb) 53% SC

مشخصات

بسته بندی پلی اتیلن 5/0 و 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران 66 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: کــرم قــوزه پنبــه