کلرپیریفوس کاوش – 8/40 % (امولسیون)

Chlorpyrifos 40.8% EC

مشخصات

بسته بندی کـوئکـس 1/0، 5/0 و 1 لـیتـری
سمیت (LD50) برای پستانداران 163-135 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت: شپشک ها در درختان میوه سردسیری/ سپردار و شپشک ها در مرکبات/ مینوز برگ در سویا