کلودینافوپ پروپارژیل کاوش – 8 % (امولسیون)

Clodinafop Propargyl 8% EC

مشخصات

بسته بندی کوئکس 1 لیتری
سمیت (LD50) برای پستانداران نـر 1392 و پستانداران ماده 2271 میلی گرم بر کیلوگرم
موارد ثبت علف های هرز کشیده برگ یکساله در مزارع گندم (یولاف وحشی، خونی علف چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)